دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

بیخیال

مهم نیست کی مقصر است
باور کن مهم اینست که یادمان باشد عمرمان کوتاه است
در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم
تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهرآمیز یک عمر را چند لحظه بگوییم

[ بازدید : 20 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]