دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

نمیدونم..ی روزی ک هستینو معلوم کنین باهم بحرفیم بشناسمتون

[ بازدید : 4 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]

 ببخشید یلدا خانوم من به ایمیلتون پیام دادم

لطفا اگه دوست دارین جواب بدین 

[ بازدید : 7 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]