دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

خیال


چه زیباست خیالی که

تو را از آن همه فاصله می آورد به کلبه ی تنهایی من!

[ بازدید : 23 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]