دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

قبر من

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند :اگر تنها نبود شاید اصلا قبری اینجا نبود!

[ بازدید : 38 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]