دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

بی معرفت

خیانت نکردم گله نکن...

 وقتی توجاخالی دادی..

. اوبغلم کردتازمین نخورم

[ بازدید : 30 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]