دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

باختم

باختم درعشق اماباختن تقدیرنیست/

ساختم بادرد تنهایی مگرتقدیرچیست؟

/خسته ام از این زندان که نامش زندگیست/ 

پس قشنگی های دنیا دست کیست ؟

[ بازدید : 31 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]