دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

دخترانه

تو کلاس دانشگاه هفته ي دوم بود که سه تا دختر اومدن يه کاغذ دادن به استاد
استاد: اين چيه؟
ببخشيد استاد هفته قبل نبوديم گواهيشو آوورديم که مريض بوديم
استاد=-o
گواهي:’(
ترم يک:-
آموزش دانشگاه :|..هههه

[ بازدید : 20 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]