دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

عشق

دلتنگی.قشنگه.بخاطرتو

،تنهایی.قشنگه.به.انتظارتو.

عشق.قشنگه.باوجودتو

تقدیم به........

[ بازدید : 30 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]