دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

l love you

کاش قلبم درد تنهایی نداشت، چهره ام هرگز پریشانی نداشت، کاش میشد راه سرد عشق را بی خطر پیمودوقربانی نداشت

[ بازدید : 26 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]