دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

شب یلداست

اگر ميم مشكلات را برداريم زندگي شيرين ميشه ، برايت هزاران يلداي شكلاتي آرزو دارم . عمرتان طولانی...قلبتان افتابی...

[ بازدید : 28 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]