دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

شب یلداست

. یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت . یلدایتان مبارک

[ بازدید : 22 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]