دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

تنهام..

تنهاییم از انجا شروع شد که میان این همه "بود" منتظرکسی بودم که "نبود"..

[ بازدید : 26 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]