دِلنِوِشتع هآی خَط خَطی

بی من خوبه حالش؟پس بیخیالش

به سلامتی....

سلامتى اعدامى که جرم رفيقشوگردن گرفت،بالاى چوبه دار ازش پرسيدن حرف آخر؟ گف:ب رفيقم بگيد ازاين بيشترازدستم برنيومد...

[ بازدید : 23 ]

[ ] ] [ ...... ]

[ ]